35,000 تومان

دسترسی:در انبار

35,000 تومان

گل سیر ترشی ارگانیک

سیر سرکویر

دو ساله

بدون افزودنی

بسته بندی 1 کیلوگرمی

وزن خالص 900 گرم

22,500 تومان

دسترسی:در انبار

22,500 تومان

سیر ترشی ارگانیک

سیر سرکویر

دو ساله

بدون افزودنی

بسته بندی 1 کیلوگرمی

وزن خالص 900 گرم

فروش -18%
165,000 تومان 135,000 تومان

دسترسی:در انبار

165,000 تومان 135,000 تومان

سیر ترشی ارگانیک

سیر سرکویر

دو ساله

بدون افزودنی

بسته بندی 10 کیلوگرمی

وزن خالص 9.5 کیلو