• نمایش به صورت:
  • نوار کناری
  • مرتب سازی بر اساس:
2,121,000 تومان

دسترسی:در انبار

2,121,000 تومان

120 درجه

بهره نوری Lm/w 90

جریان mA 960

شار نوری Lm 1800

شاخص نمود رنگ: 70

طول عمر: 50000 ساعت

درجه حفاظت: 66

1,385,000 تومان

دسترسی:در انبار

1,385,000 تومان

زاویه 120 درجه

بهره نوری Lm/w 90

جریان mA 730

شار نوری Lm 13500

طول عمر: 50000 ساعت

درجه حفاظت: 66

677,000 تومان

دسترسی:در انبار

677,000 تومان

زاویه 120 درجه

بهره نوری 90Lm/w

جریان mA 505

شار نوری Lm 9000

طول عمر: 50000 ساعت

677,000 تومان

دسترسی:در انبار

677,000 تومان

زاویه 120 درجه

شار نوری: Lm 3500

طول عمر: 25000 ساعت

درجه حفاظت: 66

340,000 تومان

دسترسی:در انبار

340,000 تومان

زاویه 120 درجه

بهره نوری Lm/w 70

جریان mA 240

شار نوری Lm 3500

طول عمر: 25000 ساعت

 

469,000 تومان

دسترسی:در انبار

469,000 تومان

زاویه 240 درجه

بهره نوری Lm/w80

جریان mA413

شارنوری Lm4000

طول عمر:25000ساعت

987,000 تومان

دسترسی:در انبار

987,000 تومان

زاویه 240 درجه

بهره نوری Lm/w80

جریان mA4500

شارنوری Lm12000

 

1,059,000 تومان

دسترسی:در انبار

1,059,000 تومان

زاویه 240 درجه

بهره نوری  Lm/w80

جریان mA826

شارنوری Lm8000