4,000 تومان

دسترسی:در انبار

4,000 تومان

موارد مصرف : پخچال های خانگی – فرگاز های خانگی – چرخ های خیاطی و بعضی از انواع چراغ خواب های کودک