137,000 تومان

دسترسی:در انبار

137,000 تومان

 

لیزرپوینت سبز رنگ

مخصوص نجوم

برد بالا به همراه یک سرتاره ای قابلیت چرخش