1,059,000 تومان

دسترسی:در انبار

1,059,000 تومان

زاویه 240 درجه

بهره نوری  Lm/w80

جریان mA826

شارنوری Lm8000