469,000 تومان

دسترسی:در انبار

469,000 تومان

زاویه 240 درجه

بهره نوری Lm/w80

جریان mA413

شارنوری Lm4000

طول عمر:25000ساعت