987,000 تومان

دسترسی:در انبار

987,000 تومان

زاویه 240 درجه

بهره نوری Lm/w80

جریان mA4500

شارنوری Lm12000