1,385,000 تومان

دسترسی:در انبار

1,385,000 تومان

زاویه 120 درجه

بهره نوری Lm/w 90

جریان mA 730

شار نوری Lm 13500

طول عمر: 50000 ساعت

درجه حفاظت: 66