2,121,000 تومان

دسترسی:در انبار

2,121,000 تومان

120 درجه

بهره نوری Lm/w 90

جریان mA 960

شار نوری Lm 1800

شاخص نمود رنگ: 70

طول عمر: 50000 ساعت

درجه حفاظت: 66