44,000 تومان

دسترسی:در انبار

44,000 تومان

کابل افشان 4*5 – حاوی 5 رشته سیم مسی – حاوی pvc – مبلغ به ازاء هرمتر طول است.