6,600 تومان

دسترسی:در انبار

6,600 تومان

موارد مصرف : در آیفون تصویری و کابل کشی ثابت داخل ساختمانی، تاسیسات تلفن داخل ساختمان و مراکز تلفن – جنس سیم:مس – مبلغ به ازاء هرمتر طول است.