3,500 تومان

دسترسی:در انبار

3,500 تومان

کابل فویلدار هوایی 0.50*2*2 مس – جهت استفاده در انتقال سیگنال مخابراتی – جنس مس – مبلغ به ازاء هرمتر طول است.