28,000 تومان

دسترسی:در انبار

28,000 تومان

کابل های مفتول یا به صورت چند سیم مفتولی، که به هم تابیده شده، ودرون یه پوشش pvcقرارمی گیرند. تولید ویا به صورت تک رشته مفتولی تهیه می گردد. کابل های مفتولی ،دارای انعطاف کمی بوده. ودر نتیجه ازاستحکام بیشتری برخوردار می باشند. از این کابل بیشتر درتابلو های صنعتی، و شبکه های توزیع برق ،استفاده می گردد .وبه صورت کابل مسی، یا کابل آلومینیومی عرضه می شود.ودرولتاژهای 300تا600ولت کاربرد دارند

مبلغ به ازاء هر متر طول است.