35,000 تومان

دسترسی:در انبار

35,000 تومان

گل سیر ترشی ارگانیک

سیر سرکویر

دو ساله

بدون افزودنی

بسته بندی 1 کیلوگرمی

وزن خالص 900 گرم